Voorwaarden

Eenieder die gebruik maakt van de BP@Home dienst heeft kennis genomen van, en gaat akkoord met, onderstaande bepalingen en voorwaarden.

Formele bepalingen

Het BP@Home systeem is geclassificeerd als een klasse I medisch hulpmiddel. Het systeem is bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg geregistreerd onder nummer NL-CA001-2010-3027762.

Het BP@Home systeem verwerkt persoonsgegevens. Deze verwerking vindt plaats volgens de voorwaarden verwoord in de BP@Home privacy verklaring. De verwerking is bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) aangemeld, en geregistreerd in het openbare meldingsregister onder meldingsnummer 1430925.

Voorwaarden voor gebruik van de BP@Home dienst

Het gebruik van BP@Home wordt bepaald door deze overeenkomst. BP@Home is gevestigd aan de Dokter Stolteweg 96, 8025 AZ te Zwolle, Nederland.

BP@Home biedt geen medisch advies. Gegevens over bloeddruk, en andere direct daaraan gerelateerde meetwaarden, worden gebruikt door de behandelende arts als onderdeel van een medische behandeling.

Patiënt en arts zijn verantwoordelijk voor goede en accurate registratiegegevens. Patiënten en zorgprofessionals zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van de gebruikersnaam en het wachtwoord waarmee zij toegang hebben tot de dienst.

BP@Home is eigenaar van alle rechten van de BP@Home dienstverlening. BP@Home geeft, als voor de dienst betaald is, een persoonlijke, niet overdraagbare en niet exclusieve licentie voor het gebruik van de BP@Home dienst voor de tijd van één jaar. Verlenging van het abonnement om bloeddrukgegevens door te sturen naar de arts is mogelijk.

De patiënt is, als gebruiker van de BP@Home dienst, zelf verantwoordelijk voor een goede en veilige internet verbinding, waarmee de website geraadpleegd kan worden, en meetgegevens overgedragen kunnen worden.

De gebruiker van de dienst is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid (o.a. goede virusbescherming) en integriteit van de computer waarmee de website geraadpleegd wordt, en de meetgegevens worden overgedragen.

Indien de bloeddrukmeter niet goed functioneert, kan dat gemeld worden aan de helpdesk van BP@Home. Deze bepaalt in overleg met de gebruiker of de meter vervangen wordt.

Het is mogelijk dat een patiënt zelf betaalt voor de BP@Home dienst, via een betaalwijze zoals aangegeven op de BP@Home website. Zodra de betaling door BP@Home ontvangen is, wordt het abonnement voor het versturen van meetgegevens geactiveerd, en wordt de bloeddrukmeter naar het afleveradres verzonden.

BP@Home dienstverlening

De bloeddrukmeter

BP@Home maakt momenteel gebruik van bloeddrukmeters van Omron en Microlife. Dit zijn uitstekende bloeddrukmeters voor thuis gebruik. Ze voldoen aan de richtlijnen van de European Society of Hypertension en hebben alle denkbare veiligheidscertificaten. Onderzoek toont aan dat als volgens deze richtlijnen thuis gemeten wordt met deze meters, er goede en betrouwbare bloeddrukmetingen worden gedaan. Bij problemen kan direct contact worden opgenomen met de BP@Home helpdesk.

Informatieoverdracht

De door de patiënt gemeten bloeddrukgegevens worden via internet naar de behandelende arts verstuurd. BP@Home heeft een hele reeks maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat die informatieoverdracht veilig en betrouwbaar gebeurt. De website van BP@Home is beveiligd. Alleen gebruikers met een unieke gebruikersnaam en wachtwoord kunnen gebruik maken van de dienst. Gegevens worden opgeslagen op computersystemen die in een streng beveiligde omgeving staan. BP@Home handelt in overeenstemming met alle nationale en internationale regels op het gebied van veilige informatieoverdracht. BP@Home heeft een CE markering voor haar dienstverlening en houdt rekening met normen zoals "informatiebeveiliging in de zorg, NEN 7510 en 7512" en normen voor het veilig gebruik van wachtwoorden (NEN 12251).

Privacy

Alleen de patiënt en zorgprofessionals hebben toegang tot de persoonsgegevens. De patiënt moet BP@Home uitdrukkelijk toestemming geven om gegevens op te slaan en te versturen naar zorgprofessionals. Daarnaast heeft BP@Home contracten met zorginstellingen en artsen waarin zij BP@Home machtigen patiëntgegevens te verwerken. Bescherming van de privacy wordt uitvoerig beschreven in de privacy verklaring.

Beschikbaarheid BP@Home dienstverlening

BP@Home streeft naar een beschikbaarheid van haar dienstverlening van 24 uur per dag, 7 dagen per week (24/7). Hiervoor heeft BP@Home verschillende technische maatregelen genomen. BP@Home kan niet garanderen dat de 24/7 beschikbaarheid in alle gevallen gerealiseerd wordt.

BP@Home aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik of verspreiden van de informatie van deze site danwel voortkomend uit technische gebreken.

Tekst versie: 2 jan 2017